ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΣ:ΤΙ ΑΝ;

12/19 – Ευελικτο

"Ένα σύστημα προσδιοριστών πρέπει να προσαρμόζεται στις διαφορετικές απαιτήσεις των διαφόρων ειδών συλλογών, για παράδειγμα θα πρέπει να μπορεί να χειριστεί ποικίλα επίπεδα λεπτομερειών, από μεμονωμένα αντικείμενα σε συναθροίσεις: η διακριτότητα των συλλογών πρέπει να εκπροσωπείται. Αυτό ονομάζεται ευελιξία."
Ευέλικτο
Ένα PID σύστημα θα δουλεύει πιο αποδοτικά αν μπορεί να χειριστεί τις απαιτήσεις από διαφορετικούς τύπους συλλογών.
Τμήματα των συλλογών πρέπει να μπορούν να επιμελούνται σε διαφορετικά επίπεδα 'διακριτότητας', από τμήματα αντικειμένων, σε μεμονωμένα αντικείμενα και συλλογές αντικειμένων. Το τελευταίο έχει μια αναρίθμητη σειρά επιμέρους αντικειμένων.

Οπότε:
Οι οργανισμοί πρέπει να χρησιμοποιούν συστήματα PIDs που να είναι αρκετά ευέλικτα για να αντιπροσωπεύουν την διακριτότητα των συλλογών τους. Persistent Identifiers (PIDs): recommendations for institutions (PDF)by Gordon McKenna and Roxanne Wyns.