ΜΟΝΙΜΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΣ:ΤΙ ΑΝ;

10/19 – Αποδοτικοτητα κοστους

"Λόγω της περιορισμένης χρηματοδότησης στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, οι πολιτιστικοί οργανισμοί πρέπει να χρησιμοποιούν συστήματα PID τα οποία είτε να είναι δωρεάν, είτε να έχουν πολύ χαμηλό κόστος"
Αποδοτικότητα κόστους
Πόροι, ιδιαίτερα οικονομικοί, σπανίζουν στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Επιπλέον, οι οργανισμοί έχουν μία γενική αποστολή να παρέχουν πρόσβαση στα αντικείμενα τους δωρεάν για μη εμπορική χρήση.

Οπότε:
Οι πολιτιστικοί οργανισμοί πρέπει να χρησιμοποιούν PID συστήματα τα οποία είναι είτε δωρεάν, ή έχουν πολύ χαμηλό κόστος σε σχέση με τους διαθέσιμους πόρους. Persistent Identifiers (PIDs): recommendations for institutions (PDF) by Gordon McKenna and Roxanne Wyns.