ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ -ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΜΕ ΤΗΝ EUROPEANA

1/3 – Συνεργασια Δημοσιου-Ιδιωτικου Τομεα με τη Europeana

Γλώσσες

Bulgarian   English   Greek   Spanish   Swedish  

Ενδιαφέρεστε για την πιθανότητα συνεργασίας με την Europeana, και επιθυμείτε να μάθετε περισσότερα για:

 • Το τί είναι η Europeana και τί κάνει;
 • Γιατί μπορεί να έχει αξία για τον εμπορικό τομέα;
 • Οποιεσδήποτε σχετικές νομικές ερωτήσεις;
 • Τεχνικές υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες για την υποστήριξη της συνεργασίας.

Αυτή η σύντομη επισκόπηση δίνει απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, με συνδέσμους προς πιο λεπτομερείς πληροφορίες, με βάση τις εργασίες του EDITEUR στο πρόγραμμα Linked Heritage, 2011-2013.

 • Καθένας που εξετάζει εμπορικές συνεργασίες με τον πολιτιστικό τομέα γενικότερα μπορεί επίσης να βρεί χρήσιμες ιδέες εδώ.

Europeana και το δίκτυο Europeana

Η Europeana is the European Commission’s flagship πύλη ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς . Μπορεί να βρεθεί στο:

www.Europeana.eu

Είναι μια Κεντρική ανακάλυψη και το σημείο πρόσβασης για τις ευρωπαϊκές ιστορικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές υλικά που έχουν γίνει διαθέσιμα στο διαδίκτυο σε ψηφιακή μορφή από (κυρίως) τα δημόσια ιδρύματα, όπως

 • Μουσεία
 • αίθουσες τέχνης
 • Βιβλιοθήκες
 • Αρχεία του Κράτους
 • Οπτικοακουστικά (ταινία) Αρχεία
 • Ηχητικά αρχεία (μουσική &άλλα ηχογραφημένου ήχου)
 • Βιβλιοθήκες φωτογραφιών και οργανισμούς

Οι οργανώσεις αυτές φιλοξενούν φυσικά πολιτιστικά αγαθά, και μπορούν να τα ψηφιοποιήσουν να γίνουν ευρύτερα προσβάσιμα. Επίσης φιλοξενούν νεότερα, γεννημένα ψηφιακά πολιτιστικά αγαθά. Στη συνέχεια, συμβάλλουν μεταδεδομέναπου περιγράφουν τη συλλογή ψηφιακών (όχι τα υλικά τους) στη Europeana, μαζί με μικρές εικόνες προεπισκόπησης thumbmail. Κάποια άλλα είδη προεπισκόπησης μπορούν να υποστηριχθούν, όπως τα ηχητικά κλιπ.

Συνεργάτες μπορούν να συμμετάσχουν προαιρετικά στο εθελοντικό Europeana Δίκτυο παρόχων μεταδεδομένων και κληρονομιάς /εμπειρογνώμονες της τεχνολογίας των πληροφοριών.

ελεύθερα προσβάσιμο για το κοινό, και εξ ολοκλήρου χρηματοδοτούμενη από δημόσιους πόρους,η Europeana η ίδια κατά κύριο λόγο φιλοδοξεί να προσφέρει

 • συσσωμάτωση μεταδεδομένων για το ψηφιοποιημένο πολιτιστικό περιεχόμενο (πάλι, όχι το ίδιο το περιεχόμενο)
 • διευκόλυνση της μαζικής ψηφιοποίησης και εμπειρογνωμοσύνης επιμερισμού έργων στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς
 • διανομή των μεταδεδομένων για το υπάρχον περιεχόμενο (αλλά μόνο τα μεταδεδομένα)
 • σύμπλεξη με την ευρωπαϊκή ψηφιακή κουλτούρα με νέους τρόπους που αναπτύχθηκαν από τα έργα του Ιδρύματος Europeana και εκείνων των συνεισφερόντων του δικτύου

Περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες για την Europeana μπορούν να βρεθούν στο Europeana επαγγελματικό sub-site.

Κάποιες πιο εμπορικές οργανώσεις έχουν μέχρι σήμερα λάβει μέρος σε προγράμματα μαζικής ψηφιοποίησης,σε συνεργασία με τους δημόσιους οργανισμούς.

Αυτό συνήθως σημαίνει την παροχή:

 • αρχικής επένδυσης και ίσως
 • τεχνικές υπηρεσίες

…σε αντάλλαγμα για:

 • πρόσβαση στα πολιτιστικά αγαθά τους,
 • προσωρινή αποκλειστικότητα επί των πωλήσεων ή την αδειοδότηση του ψηφιακού περιεχομένου που παράγεται,
 • ή (πιο σπάνια) μια quid-pro-quo του εμπλουτισμού περιεχομένου.

Οι περισσότερες εμπορικές οργανώσεις που έχουν ψηφιοποιημένα υλικά και μοιράστηκαν μεταδεδομένα με τη Europeana μέχρι σήμερα έχουν:

 • ψηφιοποιημένο δημόσιου τομέα (εκτός-πνευματικών δικαιωμάτων) περιεχόμενο,
 • ή από κοινού μεταδεδομένα που είναι σε μεγάλο βαθμό περιγραφικά and typically στερούνται είτε
  • Πλουσιότερων προεπισκοπήσεων του περιεχομένου(π.χ. κάλυψη εικόνων ή αποσπάσματα), ή
  • Συνδέσμους σε σελίδες λιανικού εμπορίου για να αγοραστεί κάποιο προϊόν, μια εμπορική έκδοση του ψηφιοποιημένου περιεχομένου.

Μια μεγαλύτερης κλίμακας συνεργασία θα έχει ως στόχο να συμπεριλάβει

 • Τόσο εκτός πνευματικών δικαιωμάτων υλικό όσο και εντός πνευματικών δικαιωμάτων πολιτισμικά σχετικών προϊόντων, με
 • και πλουσιότερο περιεχόμενο προεπισκόπησης,
 • και συνδέσεις με (τουλάχιστον) μία σελίδα λιανικής προορισμό ανά προϊόν

Αυτό θα επέφερε τόσο

 • πληρέστερο πολιτιστικό εμπλουτισμό της δημόσιας βάσης δεδομένων (για την Europeana και τους χρήστες του),
 • και εμπορικές δυνατότητες πώλησης (για τον πάροχο μεταδεδομένων).

και θα αποτελέσουν τη βάση μιας αμοιβαία επωφελούς εταιρικής σχέσης.

Οφέλη και κόστος συμβολής στην Europeana

Τρεις βασικές προϋποθέσεις για μια εμπορική συνεργασία με την Europeana είναι:

 1. Εμπορικά κίνητρα (οικονομικά ή άλλα) για τον πάροχο δεδομένων ή των πελατών τους;
 2. Τεχνική διαθεσιμότητα των δεδομένων για να κρατήσει το κόστος στο ελάχιστο;
 3. Κυριότητα των δικαιωμάτων αναδιανομήςστοιχείων και εικόνων προεπισκόπησης στην Europeana χωρίς περιορισμό οποιουδήποτε είδους επαναχρησιμοποιήσεως των δεδομένων.

Εμπορικά κίνητρα είναι πιο πιθανό να υφίσταται όταν:

 • Μια εταιρεία κατέχει όλα τα δικαιώματα σε προϊόντα, τα μεταδεδομένα και προεπισκόπηση εικόνων, και το σημαντικότερο, ελέγχει όλες τις προσφορές λιανικής (πωλήσεις δικαιωμάτων) για όλα τα προϊόντα
 • Οι οργανώσεις αυτές διαθέτουν μιαδημόσια εντολή για την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς (π.χ.μια εθνική βιβλιοθήκη που δημοσιεύει επίσης νέα βιβλία);
 • Υπάρχουν στοιχεία μεσαζόντων σε θέση να μειώσουν τα τεχνικά εμπόδια, και κόστη,με τα οποία μπορεί να συγκεντρώσουν μεγάλο αριθμό των αρχείων από τους πελάτες τους(συχνά μικρότερους ή πολιτιστικής κληρονομιάς οργανισμούς);
 • Οι συλλογείς μεταδεδομένωνθα μπορούσαν να συμβάλουν μεγαλύτερο αριθμό των εγγραφών, εάν οι προσδιοριστές του αντικειμένου μπορούν να οδηγούν να συνδεθεί ένας αυθαίρετος αριθμός λιανικών προσφορών εξασφαλίζοντας θεμιτό ανταγωνισμό.

Τα κίνητρα αυτά αναφέρονται κατά σειρά αυξανόμενης αξίας για την Europeana και online κληρονομιάς.

Αντιπροσωπεύουν επίσης αύξανόμενα των επιπέδων των δημόσιων ή ιδιωτικών επενδύσεωνστη διαχείριση των δεδομένων και την ανάπτυξη και τη συντήρηση της υποδομής για να συνειδητοποιήσουμε αυτή την αξία.

Οποιαδήποτε βιώσιμη εμπορική προσφορά(π.χ. πέρα από ένα one-off πρωτοτύπων επετεύχθη από το Linked Heritage), θα απαιτήσει από την Europeana να επενδύσει στην ενίσχυση της δική της εμπορικής ελκυστικότητας :

 • κατάλληλες άδειεςγια εμπορικά δεδομένα για να αποφευχθούν συγκρούσεις με τις τρέχουσες εμπορικές σχέσεις παροχής στοιχείων
 • Υποστήριξη της διαχείρισης δεδομένωνακολουθώντας την καλύτερη εμπορική πρακτική;
 • Αυξάνοντας το εμπορικό προφίλ της πύλης Europeana και των αρχείων ροής δεδομένων π.χ. μέσω
  • ενίσχυση του μοντέλου δεδομένων core,
  • εναλλακτικό API και άδειες επαναχρησιμοποίησης συνδεδεμένων δεδομένων,και/li>
  • στήριξη για τη χορήγηση αδειών περιεχομένου κληρονομιάς όπως εικόνες,πλήρες κείμενο, ήχο και βίντεο (π.χ. αξιοποιώντας την κεντρική θέση της Europeana στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς να απλοποιήσει την εμπορική πρόσβαση στο ψηφιακό πολιτιστικό υλικό κατέχουν τα ιδρύματα).Ευκολότερη αδειοδότηση ψηφιακού πολιτιστικού υλικού είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της αξίας ότι η Europeana θα μπορούσε να προσφέρει στους εμπορικούς οργανισμούς,αλλά προς το παρόν Europeana προσφέρει μόνο μεταδεδομένα που περιγράφουν ότι το ψηφιακό υλικό.

Τα οικονομικά κίνητρα και υποστήριξη μπορεί να προέλθει από δημόσιους πόρους ή όχι-για-τα κέρδη που χρειάζονται τα στοιχεία του προϊόντος για

 • Προώθηση της εθνικής κληρονομιάς και του πολιτισμού,
 • International dissemination of literature and other arts in translation,
 • Εμπλουτισμός δεδομένων με τη βιομηχανία ή τα βραβεία του σώματος εμπορικών εκθέσεων και εκδηλώσεων,
 • Προώθηση νόμιμων προσφορών λιανικής (αντι-πειρατείας),
 • Επέκταση των προτύπων και η υιοθέτηση ταυτοποίησης σε εμπόριο και αρχειακό υλικό;
 • Νέες βάσεις σημερινών δεδομένων εμπορίου προϊόντων προς όφελος του εμπορίου και του πολιτισμού.

Το νομικό πλαίσιο της συμβολής μεταδεδομένων

Ένας από τους βασικούς ρόλους της Europeana είναι η συλλογή και περαιτέρω αναδιανομή των μεταδεδομένων. Οι συντελαστές της Europeana,ειδικά εμπορικοί οργανισμοί, θα πρέπει να φροντίζουν για την κατάσταση των δικαιωμάτων τους ότι τα δεδομένα τους, σε τρεις τομείς:

πνευματική ιδιοκτησία

 • Εμπορία και προμήθεια δεδομένων αλυσίδας μπορεί συχνά περιέχουν κάποια κείμενα που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, για παράδειγμα προεπισκόπηση του περιεχομένου ενός προϊόντος. Αυτά πρέπει να είναι επιμελώς καθαρά δικαιωμάτων,ή.
 • Μια κοινώς εκφρασμένη άποψη είναι οτι μεμονωμένα περιστατικά σ ένα σύνολο δεδομένων δεν καλύπτονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας:
  • Αυτό μπορεί να βοηθήσει να καθοριστεί ένα ελάχιστο σύνολο πληροφοριών που μπορεί να του προσφερθεί δημοσιότητα, και ίσως ανακατανομή δομημένων δεδομένων για την αυτόματη επαναχρησιμοποίηση, αλλά-
  • Μια ελάχιστη δέσμη θα είναι λιγότερο εμπορικά σημαντική και μικρού πολιτιστικού βάθους.

δικαίωμα βάσης δεδομένων

 • Στην Ευρώπη,ειδικής φύσεωςβάση δεδομένων δικαιωμάτων εφαρμόζεται σε όλεςτις συλλογές πληροφορίας;
 • Αυτό ισχύει ανεξάρτητα από το αν προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων ισχύει για κάθε αντικείμενο των στοιχείων;
 • Ως εκ τούτου, το δικαίωμα να αναδιανείμει και να δημοσιοποιεί χωρίς περιορισμούς πρέπει να ελέγχεται.

Οι υφιστάμενες και τις μελλοντικές άδειες (συμβάσεις)

 • Οι μεσάζοντες εμπορικών στοιχείων έχουν σημαντικά περιουσιακά στοιχείααπό τις προαναφερόμενες κατηγορίες της πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Καθώς προστετύονται νομικά,δημιουργούν μια απόδοση της επένδυσης που απαιτείται για να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, μέσω της χορήγησης αδειών δεδομένων και την παροχή συναφών υπηρεσιών.
  • Νέες συμφωνίες δεδομένων - όπως η συμβολή δεδομένων στην Europeana - πρέπει να θεωρείται από την άποψη της ανάπτυξης των επιχειρήσεων του άποψη για το βαθμό στον οποίο προσφέρουν μια επιστροφή (οικονομική ή άλλη), για τις επενδύσεις που απαιτούνται για τη διατήρησή τους.

Αυτά όλα επηρεάζονται από το σύμφωνο ανταλλαγής δεδομένων(DEA) της Europeana (DEA), η οποία ορίζει:

   • "Όλα [κειμένου] μεταδεδομένα που παρέχονται στην Europeana θα πρέπει να δημοσιεύονται από την Europeana, όπως τα ανοικτά δεδομένα σύμφωνα με τους όρους του Creative Commons Zero Public Domain Dedication (CC0).”1
   • "Αυτή [η CC0 αναδιανομή] δεν ισχύει για το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων των προεπισκοπήσεων) ... Τα δικαιώματα για το περιεχόμενο που διατίθεται μέσω της Europeana παραμένουν υπό τον έλεγχο των παρόχων δεδομένων που κάνουν αυτά τα αντικείμενα διαθέσιμα.”2

Δηλαδή, τυχόν εισφορές του μεταδεδομένων από μια εμπορική οργάνωση στην Europeana σήμερα περιλαμβάνει και την παραίτηση όλων των δικαιωμάτων στα δεδομένα (και στο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και στη βάση δεδομένων). Φυσικά, αυτό δεν επηρεάζει τα δικαιώματα για το πραγματικό περιεχόμενο των προϊόντων που περιγράφονται από τα εν λόγω μεταδεδομένα.

Θέματα από CC0 για εμπορικές χρήσεις

Για τους ιδιοκτήτες εμπορικών δεδομένων CC0 εγείρει τρία βασικά ζητήματα:

 • Σε πολλές περιπτώσεις, αυτό θα σημαίνει ότι μόνο ένα λεπτό υποσύνολο των δεδομένων, με μία εξαιρετικά περιορισμένη:
  • ποσότητα ή επιλογή των αρχείων, και
  • βάθος ή τον πλούτο πληροφοριών
  μπορούν να μεταφερθούν στο δημόσιο τομέα,χωρίς να θίγεται η εμπορική αξία των δεδομένων που κατέστησε δυνατή τη δημιουργία και τη διαχείριση των δεδομένων κατά πρώτο λόγο.
  • Φυσικά, η έλλειψη πλούτου δεδομένων υπονομεύει επίσης την πιθανή εμπορική αξία της κάθε επαναχρησιμοποίησης.
 • Συνεισφέροντες δεδομένων που δεν διαθέτουν τα κατάλληλα δικαιώματα στα δεδομένα (ίσως επειδή περιέχει υλικό τρίτων), θα πρέπει με καλή πίστη να κάνουν σαφή τα δικαιώματα αυτά πριν από την εφαρμογή του CC0 - που θα μπορούσε να είναι δαπανηρή και χρονοβόρα.
 • Ακόμα και όταν όλα τα κατάλληλα δικαιώματα είναι εκκαθαρισμένα πριν από την εφαρμογή της άδειας CC0, ο CC0 νομικός κώδικας
  • ρητά αποποιείται όλες τις εγγυήσεις των προηγούμενων δικαιωμάτων τρίτων μερών, και
  • δεν προσφέρει noνομική προστασία ή εγγύηση για πιθανές περαιτέρω επαναχρήσεις των δεδομένων ότι τα δικαιώματα τρίτων έχουν εκκαθαριστεί.
  Εμπορικές επαναχρήσεις των δεδομένων αναδιανέμονται από την Europeana θα επιθυμούσαν προφανώς οι διατάξεις αυτές, καθώς χωρίς αυτές ένας επιμελής έλεγχος για συμπερίληψη τρίτων μερών απαιτείται.
 • Δεδομένα σύμφωνα με την άδεια CC0 δεν προσφέρoyn καμία δυνατότητα για ακόμη περιορισμένη αποκλειστικότητα σε πιθανούς περαιτέρω χρήστες, η οποία θα μπορούσε να ενθαρρύνει πιο φιλόδοξη εμπορική εκμετάλλευση του υλικού.

Τα προβλήματα αυτά θα μπορούσαν ενδεχομένως να ξεπεραστούν με εναλλακτικές ρυθμίσεις αδειοδότησης συνεισφοράςτων εμπορικών δεδομένων, και για την αναδιανομή και την επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων Europeana, που περιλαμβάνει εμπορικά συνεισφέρόμενα δεδομένα.

Τεχνική υποστήριξη για τους εμπορικούς εταίρους

Το Linked Heritage πρόγραμμα που έληξε το 2013, και τα προϊόντα της έρευνάς της σχετικά με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι ελεύθερα διαθέσιμα.

Αποτελούν μιαβάση τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης πάνω στην οποία θα χτιστούν στο μέλλο συνεργασίες συνεισφοράς δεδομένων μεταξύ εμπορικών οργανισμών and Europeanaκαι άλλων φορέων της πολιτιστικής κληρονομιάς:

 • Το πρώτο διάγραμμα που ακολουθεί συνοψίζει ταβασικά οφέληπου προσφέρονται από αυτή την προσέγγιση, παραθέτοντας τα πρότυπα της βιομηχανίας που υποστηρίζονται και βασικές δραστηριότητες σε κάθε στάδιο της συγκέντρωσης στοιχείων
 • Το δεύτερο διάγραμμα δείχνει τις ίδιες ροές εργασίας και πάλι από τηντεχνική σκοπιάτων ροών δεδομένων και την πρόσβαση στο περιεχόμενο.

Το Linked Heritage λογισμικό και τα πρότυπαυποδομών είναι ελεύθερα διαθέσιμαγια χρήση στον εμπορικό ή δημόσιο τομέα περαιτέρω ανάπτυξη και παραμετροποίηση.


Linked Heritage & Europeana Workflows - Michael Hopwood (EDItEUR) - December 2011


Ο EDItEUR και η ομάδα εργασίας του 4 στο Linked Heritage παρουσιάσε μια αποτελεσματική, βασιζόμενη στα στάνταρτ προσέγγιση σ΄αυτό το πρόβλημα:

 • D4.1 Έκθεση καλύτερης πρακτικής (σύνδεσμος παρακάτω) παρουσιάζει πρότυπα δεδομένων προϊόντων και τις βέλτιστες πρακτικές των μέσων μαζικής επικοινωνίας για τους οργανισμούς πολιτισμικής κληρονομιάς μαθαίνοντας για παραλληλισμούς με τον εμπορικό κόσμο, aκαι για εμπορικούς οργανισμούς σκεπτόμενοι να υιοθετήσουν αυτά τα πρότυπα για πρώτη φορά;
 • Σημασιολογικές αντιστοιχήσεις μορφών δεδομένων για τη βιομηχανία στην μορφή LIDO στο D4.2 κάτω παρήχθησαν σε συμφωνία με τους σχετικούς φορείς τυποποίησης και ως εκ τούτου αποτελούν “αντιστοιχήσεις προτύπων” που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ενξάρτητα του προγράμματος Linked Heritage;
 • Η μορφή LIDO είναι μια ευρέως χρησιμοποιούμενη "hub" μορφή για τα δεδομένα συσσωμάτωσης, και παρέχει ένα σταθερό μέσο σημείο για τη συλλογή δεδομένων και τον εμπλουτισμό πριν από τη μετατροπή στο σχήμα της Europeana (το οποίο εχει στο παρελθόν και μπορεί στο μέλλον ν αλλάξεισημαντικά),ή σε άλλα σχήματα.
 • XML λήψη δεδομένων και χαρτογράφησησε LIDO υποστηρίζεται από το λογισμικό ανοιχτού κώδικα MINT.


Linked Heritage & Europeana Workflows - Michael Hopwood (EDItEUR) - December 2011

Εξερευνήστε περεταιρω –τεχνική υποστηριξη

Linked Heritage D4.1 - Συνεργασία ιδιωτικού-δημόσιου τομέα Έκθεση Βέλτιστης Πρακτικής (PDF)
Το πρώτο μέρος της δουλειάς του EDItEUR στο Linked Heritage ,περιγράφοντας το κύριο προσδιοριστή και τα πρότυπα μεταδεδομένων

Linked Heritage D4.2 –Συνεργασία ιδιωτικού-δημόσιου τομέα Έκθεση Βέλτιστης Πρακτικής (PDF)
Το πρώτο μέρος της δουλειάς του EDItEUR στο Linked Heritage ,περιγράφοντας το κύριο προσδιοριστή και τα πρότυπα μεταδεδομένων

Εμπορικοί και πολιτιστικοί τομείς: δυνατότητα για συνεργασία πάνω στα δεδομένα? (PDF)
Ένα έγγραφο συνεδρίου από τον Graham Bell,περιγράφει τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ μοντέλων δεδομένων βιβλιοθκών και εμπορικών βιβλίων, υπάρχουσες εμπορικές συνεργασίες στον τομέα με τον κόσμο της βιβλιοθήκης, και τις δυνατότητες για μελλοντική συνεργασία,ιδιαίτερα στον τομέα των Συνδεδεμένων (Ανοιχτών?) δεδομένων και του Σημασιολογικού Ιστού