ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВОС EUROPEANA

1/3 – Публично-частно партньорство с Europeana

Languages

Bulgarian   English   Greek   Spanish   Swedish  

Интересувате се от възможността за партньорство с Europeana и искате да разберете повече за следното:

 • Какво е Europeana и с какво се занимава;
 • Защо Europeana може да бъде от полза за търговския сектор;
 • Някои правни въпроси;
 • Технически услуги, подкрепящи сътрудничеството.

Този кратък преглед дава отговори на въпросите, отнесени към работата на EDItEUR в проекта Linked Heritage (2011-2013).

 • Всеки, които има интерес към търговски партньорства в културния сектор в най-общ смисъл, също може да намери полезни идеи тук.

Europeana и нейната мрежа

Europeana е водеща инициатива на Европейската комисия, представляваща портал за дигитално културно наследство. Порталът е достъпен на:

www.Europeana.eu

Това е средищна точка за намиране на европейските исторически, социални, културни и художествени материали, направени достъпни онлайн в дигитална форма (главно) от обществени институции като:

 • Музеи
 • Галерии
 • Библиотеки
 • Държавни архиви
 • Аудиовизуални (филмови) архиви
 • Фоноархиви (музика и звукозаписи, различни от мизика)
 • Фотоархиви и агенции

Тези организации притежават съответните физически обекти и могат да ги дигитализират с цел да ги направят по-широко достъпни. Те притежават и по-нови, оригинално цифрови обекти. Освен това допринасят с метаданни, описващи дигиталните им колекции (не самите материали) в Europeana, заедно с миниатюрни изображения, представящи обектите (thumbnails). Поддържат се и други видове представяния - напр. звукови клипове.

При желание сътрудниците могат да се присъединят към доброволческата мрежа на Europeana, включваща институции, предоставящи метаданни и експерти в областта на културното наследство или на информационните технологии.

Свободно достъпна за обществото и изцяло финансирана с обществени средства, Europeana цели да предложи главно:

 • Агрегиране на метаданни към дигитализираното културно съдържание (не самото съдържание)
 • Подпомагане на масовата дигитализация и на проекти за споделяне на опит в областта на културното наследство
 • Разпределение на метаданни за съществуващото съдържание (но само метаданни)
 • Ангажиране с европейската дигитална култура по нови начини, разработени от проектите на фондация Europeana и проектите на мрежата от нейните сътрудници.

Повече технически подробности за Europeana могат да бъдат намерени на подсайта "Europeana Professional".

Някои търговски организации досега са участвали в програми за масова дигитализация, сътрудничейки си с обществени институции.

Това обикновено означава, че са предоставили:

 • първоначална инвестиция и, вероятно,
 • технически услуги

…в замяна на :

 • достъп до самите културни обекти,
 • временни изключителни права върху продажбите или лицензирането на създаденото дигитално съдържание,
 • или (по-рядко) компенсация за обогатяване на съдържанието.

Повечето търговски организации, които са дигитализирали материали и са предоставяли метаданни на Europeana до сега, са:

 • дигитализирали съдържание с обществено достояние (извън авторското право),
 • или предоставили за съвместна употреба, метаданни, които са до голяма степен описателни и обикновено нямат
  • богато представяне на съдържанието (напр. изображения на кориците или части от текста),
  • връзки към страници с цел покупка на комерсиална версия на дигитализираното съдържание.

По-мащабно сътрудничество би целяло да включи:

 • както материали извън авторското право, така и културно значими продукти с аворско право
 • и в двата случая по-богато представяне на съдържанието
 • и връзки към (поне) една комерсиална страница на продукт.

Така ще се реализира:

 • по-пълно обогатяване с културно съдържание на обществената база данни (за Europeana и нейните потребители),
 • и търговски потенциал за продажби (за институцията, предоставила метаданни),

а също ще се формира основата на взаимно изгодно партньорство.

Ползи и разходи при сътрудничество с Europeana

Трите основни условия за търговско партньорство с Europeana са:

 1. Търговските стимули (финансови или други) за институциите, предоставящи съдържание и за клиентите им;
 2. Техническа наличност на данни с цел поддържане на минимални разходи;
 3. Собственост на правата за преразпределение на данни и представяне на изображения на Europeana без каквито и да било ограничения за повторно използване на данните.

Търговските стимули са най-вероятни, когато:

 • Определена компания притежава всички права по отношение на продукти, метаданни и изображения за представяне и, най-важното, контролира всички предоложения за продажба на дребно (права за продажба) на всички продукти;
 • Организациите са обществено ангажирани с представянето на културно наследство (напр. национална библиотека, която освен това публикува нови книги);
 • Има данни за посредници, способни да намалят техническите препятствия и разходите и да агрегират голям брой записи от свои клиенти (често по-малки организации или организации, свързани със сектора на културното наследство);
 • Агрегаторите на данни могат да допринесат по-голям брой записи, ако продуктовите идентификатори могат да бъдат свързани с произволен брой оферти на дребно за осигуряване на лоялна конкуренция.

Тези стимули са описани, за да се повиши ценността на Europeana и на културното наследство онлайн.

Те представят и нарастващите нива на публична или частна инвестиция в управлението на данни, развитие и поддръжка на инфраструктура за реализиране на тази ценност.

Всеки търговски устойчив принос (т.е. отвъд еднократните прототипи, постигнати от Linked Heritage), ще изисква от Europeana да иинвестира в собсвената си комерсиална атрактивност чрез:

 • Подходящи лицензи за комерсиални данни, за да се избегнат конфликти със съществуващи партньорства за доставка на данни;
 • Поддръжка за управление на данни според най-добрите търговски практики;
 • Повишаване на комерсиалния профил на портала Europeana и на захранването му с данни напр. с помощта на
  • утвърждаване на основния модел за данни,
  • алтернативен приложно-програмен интерфейс (API) и свързани с него лицензи за повторно използване на данни,
  • поддръжка на лицензирано културно съдържание като изображения, пълнотекстови документи, звук и видео (т.е. издигане на Europeana в сферата на културното наследство, за да се опрости достъпа до културните материали, притежавани от предоставящите ги институции). По-лесно лицензиране на дигиталната културна продукция е един от стойностните ключови елементи, които Europeana би могла да предолжи на търговските организации; но Europeana понастоящем предлага само метаданни, описващи дигиталните документи.

Финансовите стимули и подкрепа могат да дойдат от обществени фондове или нестопански организации, които се нуждаят от продуктови данни за:

 • Поддръжка на националната култура и културно наследство,
 • Международно разпространение на литературни и други художествени произведения в превод,
 • Обогатяване на данни със събития и награди от индустриални и търговски организации,
 • Насърчаване на законните предложения за продажба на дребно (антипиратство),
 • Допълнение на стандарти и индентификационно приемане в рамките на търговията и на архивни материали;
 • Нови бази данни на продукти, които понастоящем са в продажба (за подкрепа на търговията и културата).

Правни въпроси, свързани с предоставянето на метаданни

Една от основните роли на Europeana е събирането и по-нататъшно разпространение на метаданни. Участниците в Europeana, по-специално търговските организации, трябва да спазват правата към тези данни в три области:

Авторско право

 • Маркетингът и доставката на данни могат често да съдържат текстове, защитени от авторското право, например представяния на съдържанието на определен продукт. Те трябва да бъдат надлежно изчистени от права или отстранени.
 • Често изразявано мнение е, че отделни "факти" в набор от данни не са защитени от автоско право:
  • това може да помогне да се определи минимален набор от информация, която да се предлага публично, а, вероятно, и да се преразпредели като структурирани данни за авоматична повторна употреба, но
  • минималният набор от данни ще бъде с по-малко търговско и културно значение.

Право върху бази данни

 • В Европа се прилагат уникални права върху бази данни за всички колекции от данни;
 • Това важи независимо дали защитата на авторското право се отнася за всеки елемент от данни;
 • Следователно правото за преразпределение и публичност без ограничения трябва да се проверява.

Съществуващи и бъдещи лицензи (договори)

 • Търговски посредници на данни притежават значителни активи в горните категории на интелектуална собственост.
 • Освен че са защитени от закона, те генерират възвръщаемост на инвестициите, необходими за създаване и поддържане на тези активи, чрез лицензиране на данни и предлагане на услуги.
  • Нови споразумения за данни - като предоставянето на данни за Europeana - трябва да се разглеждат от перспективата на бизнес развитието по отношение на степента, до която те предлагат възвръщане (финансово или друго) на инвестиции, необходими за поддържането им.

Всичко това е взето под внимание в споразумението на обмен на данни (“Data Exchange Agreement” (DEA)), създадено от Europeana , което предвижда и следното:

   • “Всички [текстови] метаданни, предоставени на Europeana, ще бъдат публикувани от Europeana като отворени данни според условията на Съзидателното споделяне на произведения с обществено достояние (Creative Commons Zero Public Domain Dedication (CC0)).”1
   • “Това [преразпределението според CC0] не се прилага за съдържанието (вкл. неговото представяне)… Правата върху съдържанието, направено достъпно чрез Europeana, остават под контрола на институциите, предоставили съответните данни и направили съответните обекти достъпни.”2

Това означава, че всяко предоставяне на метаданни от търговска организация за Europeana сега включва отказ от всички права върху данните (авторско право и право върху бази данни). Това, разбира се, не засяга правата на действителното съдържание на продуктите, описани в тези метаданни.

Въпроси от CC0 за търговска употреба

CC0 повдига три основни въпроса относно комерсиалните собственици на данни:

 • В много случаи това ще означава, че много малко подмножество от данни с изключително ограничени
  • количество или подбор на записи и
  • дълбочина или богатство на информацията
  може да бъде прехвърлено в публичното пространство, без да се нарушава търговската стойност на данните, които по начало правят възможно създаването и управлението на данните.
  • Липсата на богати данни, разбира се, също нарушава вероятната комерсиална стойност на всяко повторно използване.
 • Институциите, предоставящи данни, непритежаващи съответните права върху тези данни (примерно защото предоставят материали на трети страни), трябва добросъвестно да изяснят тези права преди прилагането на CC0, което може да се окаже скъп и продължителен процес.
 • Дори когато всички съответни права са изяснени преди прилагането на лиценз CC0, правният кодекс CC0
  • категорично отказва всички гаранции за предварително изясняване правата на трети партии и
  • не дава правна защита или гаранция за потенциално повторно използване на данни които са били изчистени от правата на трета страна.
  Комерсиални организации, повторно използващи данни, преразпределени от Europeana имат нужда от такива разпоредби, тъй като без тях се изисква щателна проверка на третата страна.
 • Данни, лицензирани по CC0, не предлагат потенциал за по-голямо ограничаване на потенциалните повторни потребители, което може да доведе до по-амбизиозна комерсиална експлоатация на материала.

Тези пробелми могат да се преодолеят с алтернативни механизми за комерсиално предоставяне на данни и за преразпределение на повторното използване на данните от Europeana, които включват комерсиално предоствени данни.

Техническа помощ за търговски партньори

Проектът Linked Heritage, приключил през 2013 г., както и продуктите от съответните проучвания върху публично-частното партньорство са свободно достъпни.

Те формират базата за технивеска експертиза, върху която да се градят бъдещи сътрудничества за предоставяне на данни между търговски организации, Europeana и други органи за културно наследство:

 • Първата диаграма по-долу обобщава основните предимства на този подход, посочвайки поддържаните промишлени стандарти и основните дейности на всеки етап от агрегирането на данни;
 • На втората диаграма са представени едни и същи работни процеси от техническа гледна точка и от гледна точка достъп до съдържание.

Инфраструктурата на Linked Heritage предлага софтуер и стандарти, които са свободно достъпни в търговския и обществения сектор за използване, развитие и насторйки.


Linked Heritage & Europeana Workflows - Michael Hopwood (EDItEUR) - December 2011


EDItEUR и техните партньори в работен пакет 4 на Linked Heritage демонстрираха ефективен подход към този проблем, при това базиран на стандарти:

 • D4.1 Отчет за най-добри практики (линкът е по-долу) въвежда стандарти за продуктови данни и най-добри практики от медийната индустрия за тези културни институции, които търсят паралели в търговската сфера и за онези търговски организации, които възнамеряват да приемат тези стандарти за първи път;
 • Семантичният мапинг на формати за индустриални данни към стандарта за културно наследство LIDO в D4.2 по-долу е направен в съгласие със съответните органи по стандартизация и, следователно, представлява "стандартен мапинг", който може да бъде използван независимо от проекта Linked Heritage;
 • Формат LIDO е широко използван формат за агрегиранен а данни, който осигурява стабилна среда за събиране на данни и тяхното обогатяване преди трансформирането им към схемата на Europeana (която се е променяла в миналото и може значително да се променяии в бъдеще) или към други схеми.
 • Инджестът и мапингът на XML данни към LIDO се поддържа от опън-сорс софтуера MINT.


Linked Heritage & Europeana Workflows - Michael Hopwood (EDItEUR) - December 2011

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ – ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

Linked Heritage D4.1 – Отчет за най-добри практики в публично-частното партньорство (PDF)
Първата част на работата на EDItEUR за Linked Heritage, която описва основните стандарти за идентификатори и метаданни.

Търговският и културният сектор - потенциал за сътрудничество в предоставянето на данни? (PDF)
Доклад от конференция ма Греъм Бел, описващ приликите и разликите между модели на данни в библиотечната сфера и в търговския сектор, съществуващи търговски партньорства с библиотеки и потенциалът за бъдещо сътрудничество особено в областта на свързани (отворени?) данни и на семантичната мрежа.