ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΩΣΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΕΤΕ ΣΤΗΝ EUROPEANA

Σχετικα με το Μαθησιακο Αντικειμενο

Περίληψη

Αυτό το Μαθησιακό Αντικείμενο αποτελείται από δύο μέρη: ένα που περιγράφει, από την οπτική της Europeana, τους λόγους για τους οπoίους τα δημόσια ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς πρέπει να συνεισφέρουν στην Europeana και πώς.Το άλλο παρουσιάζει την εμπειρία του Πανεπιστημίου της Πάδοβα με το Ευρωπαϊκό(χρηματοδοτούμενο) πρόγραμμα συλλογής “Linked Heritage” όπως τα επίσημα και τεχνικά βήματα, τα χρονοδιαγράμματα και άλλη χρήσιμη πληροφόρηση για τους υπευθύνους του προγράμματος και τους παρόχους περιεχομένου.

Σε ποιους απευθύνεται:φορείς λήψης αποφάσεων και διαχειριστές έργων των δημόσιων βιβλιοθηκών, μουσείων, αρχείων.

Εμπορικοί οργανισμοί που επιθυμούν να συμβάλουν στην Europeana μπορούν να αναφέρονται σε στο Μαθησιακό Αντικείμενο του Linked Heritage Συνεργασία Δημόσιου-ιδιωτικού τομέα με την Europeana.

Γλώσσες

English   Greek   Polish