MINTΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1/6 –Συναθροιστες

Το τοπίο της διαδικασίας συνάθροισης : Ο ρόλος Europeana και των Ευρωπαϊκών συναθροιστών

Η συνάθροιση είναι ένα από τα τέσσερα κομμάτια στρατηγικής (συναθροίζω, διευκολύνω, διανέμω και συμπλέκω) που αποτελούν τη βάση της μελλοντικής κατεύθυνσης της Europeana και της επιτυχίας τως επιχειρήσεων. Είναι ένα από τα μέσα με τα οποία η Europeana αποσκοπεί στην εξασφάλιση:

 • Περιεκτικότητα της πηγής που αντιπροσωπεύει την ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Επέκταση του δικτύου των συναθροιστών
 • Βελτίωση της ποιότητας των μεταδεδομένων

Μια εθνική πρωτοβουλία συνάθροισης σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ είναι ο στόχος της Europeana μέχρι το 2015.

Εθνικές πρωτοβουλίες και συναθροιστές – Google Maps

Ο παρακάτω χάρτης δείχνει κάθε ευρωπαϊκό συναθροιστή που συλλέγει δεδομένα από τους τοπικούς φορείς να διανείμει τα μεταδεδομένα απευθείας στην Europeana.


Show National initiatives and aggregators in a bigger map.
Συναθροιστής

Ένας συναθροιστής, στο πλαίσιο της Europeana είναι μια οργάνωση που συλλέγει μεταδεδομένα από μια ομάδα παρόχων περιεχομένου και τα διαβιβάζει στην Europeana.

πάροχος περιεχομένου

Ένας πάροχος περιεχομένου (ή πάροχο δεδομένων), στο πλαίσιο της Europeana είναι κάθε οργανισμός που παρέχει το ψηφιακό περιεχόμενο προσβάσιμο μέσω της Europeana.Η Europeana μόνο προσλαμβάνει και δημιουργεί ευρετήρια των μεταδεδομένων των οργανισμών, ενώ τα ψηφιακά αντικείμενα παραμένουν από τον αρχικό φορέα.

Ένας πλήρης κατάλογος των παρόχων περιεχομένου της Europeana είναι διαθέσιμος στο http://www.europeana.eu/portal/europeana-providers.html

Συναθροιστές: Τί είναι;

Λειτουργίες

Οι συναθροιστές συγκεντρώνουν υλικό από επιμέρους οργανώσεις, κάνουν ομοιόμορφα μορφές και τα μεταδεδομένα, διοχετεύοντας τα στην Europeana σύμφωνα με κατευθυντήριες γραμμές και διαδικασίες της Europeana.

Οι συναθροιστές επίσηςυποστηρίζουν παρόχους περιεχομένου με πράξεις, διαχείρισης και εκπαίδευση (δείτε: Linked Heritage Project Aggregator).

Ρόλοι και αρμοδιότητες

Περαιτέρω ρόλοι κλειδιά που οι συναθροιστές παίζουν σε άλλα πεδία είναι τα ακόλουθα:

 • Διάδοση του οράματος και των στόχων της Europeana με το δίκτυο των ιδρυμάτων, προκειμένου να αυξηθεί η στήριξη και η συνεργασία με την Europeana
 • Παροχή πολύτιμων πληροφοριών σχετικά με τα θέματα και συζητήσεις από το πεδίο τους
 • Προώθηση και εφαρμογή προτύπων μακρύτερα κατά μήκος της αλυσίδας παροχής περιεχομένου
 • Παροχή τομεακές ειδικές γνώσεις και δεξιότητες σε ιδρύματα και στην Europeana

Τύποι συναθροιστών

 • Συναθροιστές Χωρών
  • Τοπικοί aggregator
  • Εθνικές πρωτοβουλίες
  • Εθνικός συναθροιστής
   CulturaItalia
 • Συναθροιστές Προγραμμάτων
  Athena
  Linked Heritage
 • Ανεξάρτητοι Οργανισμοί

Εκπροσώπηση συναθροιστών

ΤΟΜΕΑΣ Σταυρωτά Συνάθροιση δεδομένων σταυρωτά σε τομείς π.χ. Erfgoedplus.be
Απλά Δεδομένα από ένα μόνο τομέα σε περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο π.χ. Apenet Project
ΘΕΜΑΤΙΚΑ/th> π.χ. Συλλογές του εβραϊκού έργου πολιτισμού Judaica
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ Περιφερειακά η εθνικά Τα δεδομένα σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο μπορεί να είναι είτε μεμονωμένο τομέα, π.χ. εθνική βιβλιοθήκη, ή διατομεακές, π.χ. collectionstrust.org.uk
Πανευρωπαϊκά Αντιπροσωπεύει ένα συγκεκριμένο τμήμα ή τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη συσσώρευση δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, π.χ. TheEuropeanLibrary.org
Εθνικές Πρωτοβουλίες Συνάθροισης Οργανισμούς διορισμένους από τα Υπουργεία τους να αναλάβουν το ρόλο ως συναθροιστής στη χώρα, και μπορεί να είναι διατομεακός ή σε συγκεκριμένους τομείς.Ένα διατομεακό παράδειγμα είναι Hispana.mcu.es
Πηγή: Europeana. Aggregators and providers.

Προσβασιμότητα

Ένας συναθροιστής μπορεί να έχει ή να μην έχει μια πύλη όπου το περιεχόμενο είναι προσβάσιμο στο κοινό. Για παράδειγμα, αυτή είναι η περίπτωση του Ιταλικού εθνικού συναθροιστήCulturaItalia.

Εάν η πύλη του συναθροιστή δεν είναι προσιτή στο κοινό,αναφέρεται ως σκοτείνή πύλη ή σκοτεινός συναθροιστής.Για παράδειγμα αυτή είναι η περίπτωση τουMINT, του συναθροιστή που χρησιμοποιείται μέσα στα πλαίσια του έργου Linked Heritage.

Δίκτυο Europeana

"Το Δίκτυο Europeanaείναι ένα ανοικτό φόρουμ για τους ειδικούς σε όλη την Ευρώπη,από τους παρόχους περιεχομένου και συναθροιστές μέχρι παρόχους των τεχνικών,νομικών και στρατηγικών γνώσεων και οι δημιουργικών βιομηχανιών.Το φόρουμ αυτό αντιπροσωπεύει και αντικατοπτρίζει την ποικιλομορφία της Europeana και δίνει στα μέλη της την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους.
[ ... ]
Κάθε άτομο που παρέχει δεδομένα, τεχνολογία ή γνώση στη Europeana ενθαρρύνεται να ενταχθεί στο Δίκτυο της Europeana . Έτσι, αν έχετε ένα μερίδιο συμμετοχής στην Europeana, τότε παρακαλούμε εγγραφείτε για ένταξη".
[Δείτε: Δίκτυο Europeana ].